نوشته شده توسط : امید

1- «صبوح»:درلغت «شراب بامدادی» و در «سلام او دروقت صباح، مؤمنان را صبوح است
به معنی «آنچه باعث سرخوشی و نیروی معنوی فرد میشود»
2-
 «بکاست»:کم کرد(عمر بکاست:پیر شد)

3-
 «مگیر»:بازخواست یا مؤاخذه مکن (بر عیب های ما مگیر: ما را بازخواست نکن)
4-
«هله»:صوت تنبیه و تحذیر (با «هل» بن مضارع «هشتن و هلیدن» اشتباه نشود)

5-
«توتیا»:اکسید ناخالص و طبیعی روی که خاصیت گندزدایی و شفابخشی دارد (با سرمه اشتباه نشود)
6-
 سیف:شمشیرصیف:تابستانضیف:مهمان

7- «کجا»:در «دلیری کجا نام او اشکبوس» به معنی «که» به کار رفته است.
8-
 «که»:در «زندان خدایگان که و من که؟» به معنی «کجا» به کار رفته است.
 
9- 
 برآویخت:گلاویز شدبرآهیخت:برکشید، بالا برد
10-  گران:سنگین (برآهیخت رهام گرز گران)

11-
  با:به (تهمتن برآشفت و با توس گفت)
12-
 باز: به سوی، به (هماوردت آمد، مشو بازِ جای)

13-
 پرخاشجوی:جنگجو
14-  پیکان:نوک تیزسوفار:ته تیزشست:زهگیر

15-  خدنگ:درختی که از چوبش تیر می ساختندخلنگ:نوعی گیاه، علف جارو
16-  دِه:بزن (قضا گفت گیرو قدر گفت دِه)

17-
  امل:آرزو (جمع آن: آمال)/ عمل:کار (جمع آن: اعمال)/ الم:درد (جمع آن: آلام)
18-
 «که»:در «که بر کینه اول که بندد کمر» به معنی «تا» و «چه کسی» پیوندساز و ضمیرپرسشی هستند و در «باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست» برعکس.

19-
  دستوری:اجازه (از او خواست دستوری اما ندید)
20-
  حرب:در لغت به معنی جنگ است و در «زهم رد نمودند هفتاد حرب» آلت جنگ مانند شمشیر و خنجر و نیزه و...

21-
  بینداخت:زد، فرودآورد (بینداخت شمشیر را شاه دین)
22-
  بینداخت:پرت کرد (چون صورت شد که مرده است، بینداخت)

23-
 دغل:کژی، نیرنگ
24-  نمایشنامه:piece / فیلمنامه: scen ario 

25-
  مردم:انسان (تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نیست)
26-
 سبک:به سرعت (دهنش سوخت؛ سبک برآورد)

27-
 تیز:به سرعت (بشد تیز رهام با خود و گبر)
28-
  صحیح:درست و حسابی (کباب غاز صحیحی بدهد)

29-
  جل:پوششآسمانجل:کسی که پوشش او آسمان است، کنایه از فقیر و بی خانمان
30-  اصله:پاداش و انعامارحام:جمع رحِم، خویشاوندانصله ارحام:نیکی به خویشان

31-  قلیان:وسیله کشیدن تنباکوغلیان:جوش، جوشش
32- ترقیدن:پیشرفت کردنواترقیدن:پسرفت کردن

33-  بادی:در لغت اسم فاعل بدأ و به معنی آغازگر است ولی در «در بادی امر» به معنی آغاز.
34-
  خفایا:جمع خفیه (نقاط پنهان)/ وجنات:جمع و جنه (رخسار، چهره)

35-
  جبهه:پیشانی (جبهه شاعر را بوسیده)
36-
  بذله:لطیفهبذل:بخشش

37-  هضم:گواریدن، گوارش (هاضم: گوارنده)/ حزم:دوراندیشی (حازم: درواندیش)/ حزن:غم
38-  تحلیل:حل کردنتجلیل:بزرگداشت

39-  پتیاره:زشت، مهیبعفریت:شیطان
40-  زجر:شکنجه و عذابرجز:خودستایی (در «رجز بخوان» یعنی «مسخره کن»)/ جرز:دیوارحرز:دعا، تعویذ، بازو بند

41-  زرع:کشت و کشاورزیذرع:واحد طول
42-  لاور:پیشوالابه:التماس

43- خوشه چین:کسی که از ته مانده محصول مزرعه دیگران استفاده کند، کنایه از تهی دست و نیازمند
(ثواب باشد ای دارای خرمن      اگر رحمی کنی بر خوشه چینی)
44-
 علامت:علم مخصوص محرم (علامت، دیگر به خیابان اصلی پیچیده بود و....)

45-
  مال:حیوان بارکش (نه جان دلم، با مال میرویم)/راهمالرو:مسیر و جاده عبور چارپایان
46-  فکری:در حال فکرکردن (فکری است)

47-
  افگار:خسته، مجروح، آزردهافکار:اندیشه ها
48-  ضحا:روشنایی، چاشتگاهجهر:بلندکردن صدا

49- الغا:لغوکردنالقا:آموختنلقا:دیدار، چهره
50-  درحال:فوراً (درحال، شلاق چرمی را با شدت به صورتم زد) / (دفع مضرت عامل بفرمود درحال)، عامل به معنی حاکم، والی و کارگزار است.

 

51-  غیظ:خشمفیض:بخششفیّاض:بسیار بخشنده و جوانمرد
52- ایار:از سکه های رومیعیار:محک، ابزار سنجشعیّار:راهزن، جوانمرد

53-  تموز:از ماه های رومی/توز:نام شهریوز:حیوان شکاری
54-  تلکه:پولی که مکرر از کسی گیرنددبکه:پای کوبی و جشن ملی

55-  بکش:خاموش کن (چراغ را دراصلاح کردن بکش)
56-
 شرطه:موافق (ای باد شرطه برخیز)

57-
  به جای:در حق (نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا)
58-
 رند:در لغت مردم لاابالی و بی سر و پا را گویند و در شعر حافظ، عاشق و عارف و ... (ساقی بده بشارت رندان پارسا را)

59-
  به خود:به اختیار خویش (حافظ به خود بنوشید این خرقه می آلود)
60-
  اَبدال:مردان نیک، صالحان (عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی) / اِبدال:تبدیل کردن

61-  تاس:تشت و ظرف مسیطاس:مهره و آویز زینتی
62-  بنان:انگشت/بنات:دختراننبات:روییدنی

63-  ودود:بسیار مهربان و دوست دارنده
64- مینا:شیشه و آبگینهمینو: بهشت

65-  مجرد:انتزاعی، غیرمادی (ترکیب ریاضیوار، مجرد، ...)
66-
  اصطلاحات معماری:رواق، مقرنس، قاب بندی، طرّه، شمسه، زاویه و....

67-
  عروج:بالارفتنمعراج:وسیله بالارفتن
68-  بوته:رستنی، گلوگیاه (این بوته ها و خطها و اسلیمی ها که در هم می پیچند)

69-
  بوته:ظرفی که طلا و نقره را در آن می گذارند (جان ما در بوته سودا نهاد)
70-
  طلسم:واژه ای اصیلاً یونانی، نقش ها و دعاهایی که با آن کاری خارق العاده انجام دهند

71- شوخ:شاداب و سرزنده (این رنگ شوختر)
72-
  مبین:آشکارمبیّن:بیانگر

73-  ارتجالاً:بداهه گویی، بیدرنگ، بدون اندیشه گفتن یا نوشتنمخذول:خواربدسگال:بداندیشعنود:ستیزه کار
74-  قضا:سرنوشتغزا:جنگ

75-  خطابه:سخنرانی (جمع نیست)
76-
  رادار:ابزار گرفتن امواج (از سر واژه های انگلیسی درست شده است)

77-
  اساطیر:جمع اسطوره، داستانهای خدایان و پهلوانان کهن (اصل واژه، یونانی است)
78-
  خدا:امیر، سرور و ... (هیچ خدایی را ندیده بودم)

79-
  خدایگان:سلطان (زندان خدایگان که و من که)
80-
  قراضه:خرده هرچیز که هنگام قیچی کردن یا تراشیدن بر زمین ریزدمقراض: قیچی

81-  رقعه:نامه/طومار:نامه یا نوشته ای بلند
82-  طبع:چاپانطباعات:اداره نگارشدارالطباعه:چاپخانهمطبوعات:چاپ شده ها

83-  مأثر:جمع ماثره، اعمال و آثار نیکی که ازکسی به جا ماند، باقیات صالحات
84-  شاطر:نگهبان، چالاک، مورداعتماد

85-  زلّت:لغزش و گناهذلّت:خواری
86-  کلّه:خیمه زربفت، پشه بند

87-  مگر:اتفاقاً (در زنبیل این پسر منعم، مگر پارهای حلوا بود)
88-
  خم:ظرف بزرگ برای آب و شرابخمستان:جایی که خم زیاد باشد

89-  خلیل الله:حضرت ابراهیمروح الله:حضرت عیسیسهیم الله:حضرت موسی
90-  بدیهه گویی: حاضر جوابی ادبی

91-  نکهت:بوی خوشنکت:جمع نکتهنکبت:بدبختیمکنت:دارایی و ثروت
92-  نیستان:نیزارنیستان:از ماه های رومی

93-  اِلف:انس، الفت/رجا:امید
94-  بالیده:بلند و نامرتبشوخگن:چرکآلود و کثیف (از زندان، موی بالیده و جامهی شوخگن و...)

95-
  واژههای نمادین:
الف:هما:خوشبینی (علی ای همای رحمت    تو چه آیتی خدا را)
ب:درفش کاویان:پیروزی (به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی)

96-
  ممالها:مزیح، سلیح، اسلیمی، هلیم، مهمیز
97-  جمع الجمع ها:رسومات، نذورات، بقولات و...

98-
  معرّب ها:قیس (کیش)، تستر (شوشتر) و...
99-
  جمع ها:مصاف (مصف)، مظالم (مظلم یا مظلمه)، صلوات (صلات)، هیاکل (هیکل) و....
:: مرتبط با: پشت کنکوری ها ,
:: برچسب‌ها: روش مطالعه واژگان و املاء ادبیات ۲ , روش مطالعه PQR5 , تست زنی سریع , تست زنی در 5 ثاتیه , چگونه تست یزنیم , خواندن سریع , روش صحیح خواندن کنکور , روش صحیح خواندن کنکور 92 , روش صحیح خواندن کنکور93 , کنکور پلاس , konkoorplus , www.konkoorplus.ir ,
تاریخ انتشار : جمعه 25 مرداد 1392 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic